תקנון אתר “לוגודביק”

מבוא 
אתר לוגודביק, הינו אתר שמשמש כחנות מקוונת למכירת מדבקות סמל ביה”ס, באמצעות האינטרנט.

“הלקוח”: משתמש, גולש באתר, רוכש, אשר עומד בתנאי השימוש בתקנון.


“שימוש”: כל פעולה שמבצע הלקוח באתר, גלישה באתר, רכישת מוצרים וכל שימוש אחר שמתבצע באמצעות האתר.

טרם רכישה באתר, על הלקוח לעיין בתקנון. התקנון מהווה הסכם בין הלקוח ובין החברה, לכל דבר ועניין, והוא בלבד מסדיר את היחסים בין הצדדים.

כל שימוש באתר מהווה הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג על פי כל תנאי התקנון המעודכן באותה עת. שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש לכל תנאי והוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והוא מתייחס לנשים וגברים כאחד.

המחירים באתר
המחיר התקף ביחס להזמנה שתבוצע באתר החברה, הינו המחיר שהיה רשום באתר החברה במועד השלמת ההזמנה.
המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ כדין, אלא אם כן צוין אחרת. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ו/או את הסדרי התשלום המפורסמים באתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
החברה עושה כל שביכולתה לבדוק ולוודא את נכונות המחירים המצוינים באתר ובפרסומים שונים של החברה. יחד עם זאת, אין ביכולתה של החברה להתחייב ו/או לערוב לכך שלעולם לא יפורסמו מחירים שגויים באתר החברה ו/או בפרסומים שונים של החברה באמצעי הפרסום העומדים לרשותה. 
היה ובמועד השלמת ההזמנה יתברר כי המחיר שפורסם באתר הינו שגוי, תודיע החברה על כך ללקוח ותעדכן אותו במחיר הנכון. לאחר קבלת אישור הלקוח בכתב למחיר הנכון, תבוצע ההזמנה בשנית, על פי המחיר הנכון. היה ולא יתקבל אישור מהלקוח בכתב למחיר הנכון בתוך 3 ימי עסקים, תהא החברה רשאית שלא לספק את המוצר שהוזמן, במחיר השגוי וללקוח לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כלפי החברה בקשר לאי הספקת המוצר כאמור.

הטבות בלעדיות שניתנות ללקוחות הן ללא כפל מבצעים

כללי שימוש באתר
הלקוח הינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות מחייבות או לחלופין – קיבל אישור של האפטורופוס החוקי שלו לביצוע פעולות אלה ולשימוש באתר על פי תנאי התקנון. כל פעולה שתבוצע על ידי מי שאינו כשיר באישור האפוטרופוס החוקי מהווה הסכמה של האפוטרופוס לתקנון זה.
ברשות הלקוח כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי בתוקף.
ברשות הלקוח תא דואר אלקטרוני תקין.
הלקוח מילא נאמנה את הפרטים הדרושים מילוי. 
הרכישה מתבצעת על ידי הלקוח לצרכי שימוש אישי ולא למכירה לגורם אחר.

 אמצעי התשלום הינו חשבון פייפאל או כרטיס אשראי תקף המצוי בבעלות הלקוח והניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות כדין בישראל, למעט דיינרס קלאב. כחלק ממילוי טופס ההזמנה יתבקש הלקוח להזין את מספר כרטיס האשראי שלו ואת תאריך פקיעת תוקפו. הלקוח מתבקש למלא את הפרטים החייבים במילוי על גבי טופס ההזמנה באופן מלא ומדויק.

אי הקפדה על מילוי טופס ההזמנה כנדרש ו/או מילוי הטופס בחסר ו/או אי קליטת ההזמנה כתוצאה משיבוש כלשהו, לרבות בשל בעיה בתיאור המוצר הנרכש בשל בעיה טכנית כלשהי, יביאו לכך שההזמנה לא תטופל על ידי החברה, מבלי שתעמוד ללקוח כל זכות לקבלת פיצוי מהחברה בשל כך.
אך ורק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי לביצוע העסקה המתוארת בטופס ההזמנה תיראה ההזמנה כהזמנה שהושלמה. 

החלפות וביטול הזמנות
המדבקות מודפסות מיד לאחר ביצוע ההזמנה.

לאחר הדפסת המדבקות – לא ניתן להחזירם או להחליפם – אלא אם נעשתה טעות במשלוח ע”י החברה.

באחריות הלקוח לברר עם ביה”ס את אישורו את השימוש במדבקות טרם רכישתן.

במידה והלקוח בחר לשלוח את הזמנה בדואר רשום של דואר ישראל, אחריות קבלת ההזמנה לאחר שהמשלוח נרשם ברשומי דואר ישראל, היא על הלקוח. על הלקוח לדאוג לעקוב אחרי המשלוח ולדאוג לקבלו לרבות לדאוג כי הכתובת שמסר ידועה לדואר ישראל. במידה ולפי רשומי דואר ישראל הלקוח לא לקח את ההזמנה וההזמנה הוחזרה לשולח לא יהיה ניתן לבטל את ההזמנה ולא יהיה ניתן לבצע משלוח מחודש ללא תוספת עלות בגין המשלוח החדש.

במקרה שהביטול נבע מפגם במדבקה ו/או מאי התאמה בין המדבקה שנמסרה ללקוח לזו שהזמין, יוחזר ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין המוצר במלואו, מבלי שייגבו דמי ביטול כלשהם או ישלחו מדבקות נכונות על חשבון האתר.

מכיוון שאין לחברה אפשרות לבדוק את נכונות הכתובת שתודפס על החבילה, החברה לא אחראית,לא תפצה,לא תבצע החזר או תייצר ותשלח את המוצר שנית, במידה והלקוח הזין בתהליך ההזמנה כתובת למשלוח שגויה ואו פרטים חסרים או לא מדויקים.

במעמד אישור ההזמנה באחריות הלקוח לבדוק שהכתובת שנקלטה נכונה. במידה וגילה הלקוח טעות בכתובת המשלוח ועדכן את החברה לפני ביצוע המשלוח, החברה תעדכן את כתובת המשלוח בהתאם.

אופן אספקה
ההזמנה תסופק באמצעות דואר ישראל או חברת שליחויות שתיבחר על ידי החברה, לכתובת שתימסר על ידי הלקוח בעת מילוי טופס ההזמנה, הכתובת תהיה בישראל בלבד. 
ההזמנה תסופק ללקוח במסגרת מועדי האספקה המפורטים באתר. חישוב מועדי האספקה יחל ממועד השלמת ההזמנה וייערך על פי ימי עסקים הנהוגים בישראל. זמן המשלוח הוא עד 14 ימי עסקים מתאריך ההזמנה.

במקרה שהמוצרים המצוינים בהזמנה לא יימסרו ללקוח ו/או יוחזרו לחברה בשל אי דיוק בפרטים ובכתובת שנרשמו בטופס ההזמנה, יחויב הלקוח בכל תשלום בו תיאלץ החברה לשאת בגין טיפול נוסף בהזמנה.


הפסקת או הקפאת הפעילות באתר

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל הזמנה, לפני או לאחר מועד השלמתה.
בכל מקרה בו ביטלה החברה הזמנה שבגינה הלקוח חויב בתשלום כלשהו, יוחזר ללקוח הסכום ששולם על ידו.
היה והחברה תבטל את פעילות האתר ו/או את ההזמנה כאמור לעיל, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה.

הגבלת אחריות
האתר מוצע ומוצג בתום לב, כפי שהוא “as is” בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצידה של החברה. הלקוח מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין איכות השימוש באתר, ו/או בגין קלקולים ו/או תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים, בשרתים ובמערכות התקשורת של החברה אשר נגרמו בקשר עם שימוש באתר. החברה תיראה כמי שמילאה את חובותיה כלפי הלקוח עם ביצוע ההזמנה כמפורט בטופס ההזמנה, והיא לא תישא בכל אחריות כלפיו במקרה של שיבושים או בעיות כאמור.
החברה לא תישא בכל אחריות ולא תהיה ללקוח כל טענה כלפיה בשל איחורים בהספקת המוצרים שהוזמנו או כתוצאה מפגם שנגרם למוצר, לאחר צאתו מידי החברה, אלא אם כן ייקבע בפסק דין חלוט, כי הנזק למוצר נגרם בשל רשלנות חמורה מצד החברה. מובהר, כי במקרה כזה יוגבל סכום האחריות של החברה, לסכום השווה למחיר שנקבע בטופס ההזמנה ביחס למוצר הפגום.
החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שנמסר לה על ידי הלקוח. פרטי כרטיס האשראי של הלקוח נשמרים במחשבי החברה באופן מוצפן ומאובטח, על פי הסטנדרטים המקובלים בשוק לעניין זה. ואולם, אין ביכולתה של החברה להבטיח לחלוטין כי מחשביה הינם חסינים מפני גישה בלתי מורשית ו/או פריצה של גורמים עוינים ו/או מפני וירוסים או מזיקים אחרים. בקיום מקרים כאמור ו/או מקרים הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
החברה אינה ולא תהיה אחראית כלפי הלקוח לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או במוצרים שנרכשו באמצעותו, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת.

החברה לא תהיה אחראית לשינוי הסמל ע”י ביה”ס או שינוי מדיניות השימוש בו.

שמירה על סודיות
מסירתם לחברה של הפרטים האישיים הנדרשים במלואם מהווה תנאי הכרחי לטיפול בהזמנת לקוח אך לא חלה חובה למסור לחברה פרטים אלו. עם זאת, אי מסירת פרטים, מסירת פרטים שגויים, או מסירת חלק מהפרטים עלולים לפגוע בשירות הניתן על ידי החברה ו/או למנוע יצירת קשר עם הלקוח. 
כל מידע שימסור הלקוח לחברה במסגרת השימוש באתר זה יישמר על ידי החברה בסוד בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ”ב- 1982.

קניין רוחני
כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות העיצוב, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הטקסטים, סימני המסחר, המדגמים, בסיסי הנתונים, המפרטים והעיצוב הגרפי, וכן כל מידע אחר הקשור באתר, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ולא ייעשה כל שימוש בהם בניגוד להוראות תקנון זה ובלא אישור החברה מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, ככל שתינתן.

תקשורת

בכל מקרה בו מחויבת החברה לפי תקנון זה לשלוח הודעות, ייעשה הדבר באמצעות דוא”ל ו/או באמצעות הודעה טלפונית, בהתאם לפרטי ההתקשרות שיימסרו על ידי הלקוח. ההודעה תישלח בתוך שני ימי עסקים ממועד קרות האירוע בגינו מחויבת החברה לפי תקנון זה, לשלוח הודעה. משלוח הודעה באחת הדרכים האמורות, יהווה מילוי חובת ההודעה של החברה על פי תקנון זה.


הוראות תקנון זה מהוות את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח לבין החברה והן מפרטות את כלל חובות החברה כלפי הלקוח ואת כלל זכויותיו, בקשר עם כל פעולה שתבוצע על ידו באמצעות האתר, לרבות אך לא רק רכישה ומכירה של בגדים ו/או מוצרים המוצעים לרכישה באמצעות האתר. 
החברה רשאית לשנות הוראות תקנון זה, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לפרסום התקנון המעודכן באתר החברה.
בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות מסמך אחר תגברנה הוראות תקנון זה.
הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל החברה, ע”פ תקנון זה.
תקנון זה מהווה חוזה התקשרות בין הלקוח והחברה וביחד עם כל שאר התנאים שיכללו ויופיעו בדפי האתר והוא יהווה חוזה מכר עם הלקוח .הדין החל על הוראות תקנון זה, חוזה המכר וכל התקשרות בין הלקוח לבין החברה, יהא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לגבי כל סכסוך משפטי הנוגע בשימוש באתר זה או הנוגע להזמנה שבוצעה דרך אתר זה, תהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

שירות לקוחות
בכל שאלה בקשר לתנאי השימוש באתר החברה ו/או בקשר להוראות תקנון זה ניתן לפנות לחברה בכתובת :  Logodvik@gmail.com